آخرین اخبار موسسه


اخبار

کتاب صوتی ” حاج قاسم “
“خاطرات خودنوشت
شهید حاج قاسم سلیمانی
اثر علی اکبری مزدآبادی

تهیه شده در ایران صدا
دریافت صوت های ده قسمت کتاب 🌹👇

دانلود

https://b2n.ir/Shahid_soleimani